Privacy & Cookie policy

Privacy statement en cookie policy Favorite!
Starss BVBA Domberg 2 box B
1730 Asse – Belgium
VAT | BE 0886.694.420 info@allcolorsofcommunication.com +32 52 55 33 26


I. PRIVACY STATEMENT

1. Waarom deze privacyverklaring?

Wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt deelt u gegevens die Favorite! mogelijks toelaten u te identificeren (en dus bepaalde gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks aan u te verbinden..
Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenkomst met Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG) en elk uitvoering ervan door Belgische of andere toepasselijke regelgeving (hierna samen “AVG”) en conform deze Privacyverklaring..
Door gebruik te maken van onze Website, verklaart u deze Privacyverklaring te hebben gelezen en akkoord te gaan met het mogelijk verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens zoals daarin beschreven. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de Gebruikers. Wij raden u aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens?

2.1 verwerkingsverantwoordelijke

Favorite! is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en beslist eenzijdig of in samenspraak met anderen welke persoonlijke gegevens verzameld worden alsook de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van die persoonlijke gegevens.

2.2 Verwerker(s)

Het staat Favorite! vrij om beroep te doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat om volgende categorieën van verwerkers/
- website beheerders die uw gegevens voor statistische doeleinden verwerken.
Deze verwerkers verwerken uw persoonlijke gegevens op ons verzoek en voor onze rekening. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaken.

3. Op welke juridische grond steunt de verwerking van mijn persoonsgegevens? Overeenkomstig de AVG verwerken wij uw gegevens op volgende gronden:

 • Om door u gevraagde producten of diensten te leveren
 • Op basis van wetgevende nationale of internationale bepalingen met het oog op het onderhouden van contractuele relaties; of
 • Op basis van uw toestemming om voor u relevante informatie over ons en onze producten en diensten te bezorgen (direct marketing).

4. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Favorite! verbindt zich ertoe enkel gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelen die door Favorite! vooropgesteld worden. De gegevens die wij verzamelen worden hieronder opgesomd. Onderstaande lijst is geenszins limitatief.

 • Voor- en achternaam;
 • Contactinformatie; (adres) v E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Onderneming;
 • Functie;

Deze gegevens worden verzameld op het ogenblik van uw registratie op onze Website en wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Andere persoonlijke gegevens kunnen ook
later nog worden verzameld. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de diensten van Favorite! te kunnen aanbieden.

5. Waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

Favorite! verzamelt persoonsgegevens met als loutere doel elke Gebruiker van onze Website en onze diensten een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring te bezorgen. Het verwerken van uw gegevens is essentieel voor het goed functioneren van de Website en voor het voorzien van de daarmee verbonden diensten.

Favorite! verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens enkel en alleen te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om de contractuele relatie die wij met u hebben te onderhouden;
 • Om diensten of producen die u bij ons heeft besteld te leveren
 • Om een gepersonaliseerde service aan te bieden aan de Gebruiker door middel van nieuwsbrieven, het aanbieden van gepersonaliseerde producten, het voorzien van ondersteuning en klachtenopvolging;
 • Om fraude, vergissingen en/of criminele gedragingen op te sporen en de Gebruiker hiertegen te beschermen.
 • Om u met uw toestemming informatie te bezorgen over ons en onze producten en diensten en om u bepaalde aanbiedingen te verzenden. U blijft uiteraard vrij om hier op elk moment op terug te komen.
 • Tijdens uw bezoek aan de Website van Favorite! worden sommige persoonlijke gegevens verzameld voor statistische doeleinden door middel van cookies.. Deze gegevens zijn nodig om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder meer: IP-adres, waarschijnlijke locatie van consultatie, tijdstip en datum van de consultatie en welke pagina’s u raadpleegt. Door onze website te bezoeken gaat u er expliciet mee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. Wij verwijzen hiervoor naar II. Cookie Policy hieronder.

Wij gebruiken enkel gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen, zodat u een bepaalde

controle behoudt. Indien sommige gegevens onvolledig of ogenschijnlijk niet correct zijn, behoudt Favorite! zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Met wie delen wij uw gegevens en hoe beschermen wij uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik door Favorite! alleen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht, doorgegeven of op eender welke andere manier gecommuniceerd worden aan derden, tenzij u ons hiervoor expliciet voorafgaand de toestemming toe heeft gegeven.
Favorite! heeft alle nodige juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om onbevoegde toegang en gebruik van gegevens te vermijden. In het onwaarschijnlijke geval van een datalek, zal Favorite! onmiddellijk elke mogelijke maatregel treffen om de schade tot een minimum te beperken.

7. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons bewaard zo lang als nodig is om de vooropgestelde doeleinden te realiseren.
Contactgegevens worden 7 jaar bewaard na de laatste toestemming voor verwerking of bestelling van diensten of producten bij ons.
De gegevens zullen uit onze database verwijderd worden wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren, of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent teneinde deze gegevens te laten verwijderen.

8.Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie op een gerechtvaardigde en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor de doelstellingen die in artikel 5 worden uitgelegd.

Ze worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en niet-excessieve manier en ze worden niet langer bijgehouden dan nodig is om de vooropgestelde doeleinden te voldoen.

8.2 Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, heeft u op elk moment het recht om informatie te verkrijgen over welke gegevens wij over u bijhouden en de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. Bijgevolg heeft u ook het recht om te weten met welk doel uw gegevens worden verwerkt, welke criteria er bestaan om te rechtvaardigen dat wij uw gegevens bewaren, over welke categorieën van gegevens het gaat, naar welke ontvangers uw gegevens worden verstuurd en wat welke rechten u kan uitoefenen op uw gegevens.

8.3 Recht op rechtzetting van uw gegevens

Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen gecorrigeerd worden. Het is mogelijk om ons hierom schriftelijk te verzoeken.

8.4 Recht op verwijderen van gegevens (het recht om vergeten te worden)

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens uit onze database te laten wissen onder volgende voorwaarden:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de vooropgestelde doeleinden; v U trekt uw toestemming om uw gegevens te verwerken in en er is geen andere juridische grond om dit te weigeren;
 • U heeft op een geldige manier gebruik gemaakt van uw recht op oppositie (door onder meer uw identiteit voldoende te bewijzen);
 • Uw gegevens werden op een illegale manier verwerkt of verworven;
 • Uw gegevens moeten verwijderd worden om met een juridische verplichting overeen te komen.

8.5 Recht op gelimiteerde verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om een gelimiteerde verwerking van uw gegevens te vragen, zeker in geval van een conflict over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in de context van juridische procedures of gedurende te tijd dat Favorite! nodig heeft om te verifiëren of u op een correcte manier uw verwijdering heeft aangevraagd.

8.6 Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden. Favorite! zal ophouden u gegevens te verwerken tenzij Favorite! kan aantonen dat er dwingende juridische gronden zijn die voorrang hebben op uw recht om bezwaar te maken.

8.7 Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft toevertrouwd op te vragen in een gestructureerd, algemeen bruikbaar document type. Op uw verzoek kunnen deze gegevens naar andere providers worden overgemaakt tenzij dit technisch onmogelijk blijkt te zijn.

8.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U kan te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe maakt u gebruik van uw rechten

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, wordt u geacht een geschreven verzoek te verzenden samen met het bewijs van uw identiteit aan Starss BVBA Domberg 2 bus B 1730 Asse, België. Wij zullen u dan zo snel mogelijk contacteren, ten laatste één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Favorite!, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 

II. COOKIE POLICY

1. Cookies en waarom wij ze gebruiken

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer wanneer u de website bezoekt. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt.

2. Soorten cookies

Wij maken gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. Wij versturen zelf een aantal cookies (“first party cookies”), die we zelf beheren, ook qua verwerking van de verzamelde gegevens. Zo kunnen we uw gebruikerservaring van haar website verbeteren.
Daarnaast doen we ook beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig om onze website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan te verhogen.

3. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen wij u om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Indien u de website verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link “verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaard.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Wel zullen sommige onderdelen van onze websites dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier:
http://www.youronlinechoices.eu/

4. Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 15 maart 2021